cs:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:index [11.07.2017 12:08]
ph@cesnet.cz [Stav systému]
cs:index [26.07.2019 09:56]
Line 1: Line 1:
-====== Warden ====== 
- 
-Warden, systém pro sdílení informací o detekovaných bezpečnostních událostech,​ se zrodil z potřeb dvou akreditovaných CSIRT týmů působících v síti CESNET2. Tým [[http://​csirt.cesnet.cz/​|CESNET-CERTS]] ((Bezpečnostní tým pro síť CESNET2)) hledal další zdroje informací o bezpečnostních událostech dotýkajících se sítě CESNET2 Tým [[http://​www.muni.cz/​csirt|CSIRT-MU]] ((Bezpečnostní tým pro síť Masarykovy univerzity v Brně)) měl dostatek události z detekčních nástrojů provozovaných v síti Masarykovy univerzity, ale neměl pro data netýkající se sítě Masarykovy univerzity smysluplné využití. 
- 
-Systém Warden umožňuje jednoduše a efektivně týmu CERTS/CSIRT a dalším zapojeným bezpečnostním týmům rychlé sdílení a využití informací o detekovaných anomáliích,​ které byly zjištěny nasazenými nástroji v jimi monitorovaných sítích. Tato data jsou systémem předávána a poskytují týmům další užitečné informace potřebné pro zajištění bezpečnosti a monitoringu zdraví sítě. Systém je v současné době vyvíjen v rámci projektu [[http://​www.cesnet.cz/​projekty/​velka-infrastruktura-cesnet/​|Velká Infrastruktura CESNET]] řešeného v rámci sdružení [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET]] bezpečnostním týmem CESNET-CERTS. 
- 
  
Last modified: 26.07.2019 09:56